Användarvillkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ELECTROLUX WEBBPLATS. DENNA WEBBPLATS SOM ÄGS AV ELECTROLUX AB ('ELECTROLUX'). LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. DENNA WEBBPLATS FÅR ENDAST ANVÄNDAS I SYFTE ATT INHÄMTA INFORMATION. GENOM ATT ANVÄNDA ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN, GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU ÖPPNAR WEBBPLATSEN ANSES DU HA ACCEPTERAT DESSA VILLKOR.

Cookies
Electrolux AB (publ.) använder s.k. 'cookies' för att göra ditt besök på webbplatsen enklare och mer givande. Cookies är små textfiler som skickas till din dator. De identifierar dig som en unik användare och spar dina personliga preferenser och annan teknisk information. Vi användera) Permanenta cookies (som finns kvar på din dator tills du tar bort dem)b) Sessionscookies (som försvinner när du stänger din webbläsare)

Dessa textfiler eller cookies innehåller inga personuppgifter. Om du lämnar personuppgifter via Electrolux webbplats kan denna information länkas till uppgifter som lagras i cookiefilerna.

Om du inte godkänner att Electrolux AB (publ.) använder cookies kan du blockera dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare (instruktioner för hur du ändrar webbläsarens inställningar för cookies finns på webbläsarens Hjälp-meny). Om du ändrar inställningarna kommer du inte att kunna öppna vissa sidor på Electrolux webbplats.

Om du har frågor som gäller cookies är du välkommen att kontakta oss på webmaster@electrolux.se

Licens
I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar ELECTROLUX dig begränsad rätt, som varken är exklusiv eller överlåtbar, att öppna, använda och ta del av denna webbplats och det material som återfinns på den. Du godkänner att inte förorsaka avbrott eller försöka störa webbplatsens drift på något sätt. ELECTROLUX ger dig tillstånd att ta del av och hämta information ('material') på denna webbplats för personligt bruk utan kommersiellt syfte. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet och kopior av materialet och berörs av följande begränsningar: 1) alla uppgifter om att upphovsrätten och annan äganderätt tillhör ELECTROLUX måste finnas kvar i de kopior av materialet som du hämtar; 2) du får inte ändra, återskapa, förevisa eller distribuera materialet eller på annat sätt använda eller delge materialet i allmänt eller kommersiellt syfte; 3) du får inte överlåta materialet till någon annan person om du inte först informerar denne om samtliga åtaganden enligt dessa användarvillkor och personen godkänner dessa. Du godkänner att respektera alla begränsningar som anges på denna webbplats och som kan uppdateras från tid till annan. Denna webbplats och allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrätten, internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och fördrag som reglerar upphovsrätten. Genom att använda denna webbplats godkänner du att följa all internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och förhindra olaglig kopiering av materialet. Utöver vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor beviljar ELECTROLUX dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt i enlighet med någon lagstiftning rörande patent, konstruktioner, varumärken, upphovsrätt eller affärshemligheter.

Användarkonton
Du kan bli tvungen att öppna ett användarkonto för att få tillgång till vissa sidor som kräver särskild behörighet. Om du vill öppna ett sådant konto måste du registrera dig genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i ett registreringsformulär. Du måste också välja ett lösenord och ett användarnamn. Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord och konto hemligt och du ansvarar ensam för alla aktiviteter via ditt konto. Du godkänner att omedelbart meddela ELECTROLUX om obehörigt nyttjande av ditt konto eller andra säkerhetsintrång. ELECTROLUX kan inte hållas ansvarigt för förluster som drabbar dig på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Användarens skyldigheter
Du garanterar och utfäster att du kommer använda denna webbplats på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i detta Avtal och följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för webbplatsen. Du godkänner att inte använda webbplatsen för att: (a) sprida spam eller oönskad e-post; (b) utge dig för att representera ELECTROLUX eller vara någon annan; (c) förfalska rubriker eller manipulera innehållet på webbplatsen för att dölja dess ursprung; (d) lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet; (e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning, (g) skicka in material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, eller som innehåller reklam eller erbjudanden om produkter eller tjänster; eller (h) samla in eller spara en annan användares personuppgifter om du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren. Alla som använder webbplatsen måste följa dessa bestämmelser. Detta Avtal är inte juridiskt bindande för ELECTROLUX som förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i samband med sådana överträdelser.Du godkänner också att försvara, ersätta och hålla ELECTROLUX, dess intressebolag och deras respektive chefer, direktörer och ombud, skadeslösa från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår i samband med användning av denna webbplats.

Ändringar
ELECTROLUX förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när meddelande därom publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter det att information om ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar.ELECTROLUX kan när som helst utan att informera om detta ta bort, ändra eller korrigera fel eller utelämnanden överallt på webbplatsen, genomföra andra ändringar av webbplatsen, materialet och produkterna, programmen, tjänsterna eller priserna (i förekommande fall) som beskrivs på webbplatsen, samt dra tillbaka eller stänga avsnitt eller åtkomsten till olika funktioner på webbplatsen. ELECTROLUX kan också utan ansvarsskyldighet införa begränsningar på vissa inslag och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar eller hela webbplatsen utan att informera om detta. ELECTROLUX kan när som helst säga upp ovan givna tillstånd, rättigheter och licenser och då ska du omedelbart ska förstöra allt material.

Immateriella rättigheter
Du bekräftar att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter till varumärken och konstruktioner (registrerade och oregistrerade) på webbplatsen innehas av ELECTROLUX eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som uppstår vid användning av sådana immateriella rättigheter som innehas av ELECTROLUX ska tillfalla ELECTROLUX.

Information som lämnas av användaren
All information som kan identifiera dig och som du lämnar till ELECTROLUX via denna webbplats skyddas av en integritetspolicy. Du bör dock inte skicka konfidentiell information eller information som ägs av dig till ELECTROLUX via denna webbplats. Du accepterar att all information eller allt material som du eller personer som handlar på dina vägnar lämnar till ELECTROLUX betraktas som icke-konfidentiell och allmän egendom. Genom att lämna sådan information eller sådant material till ELECTROLUX överlåter och överför du utan inskränkningar alla immateriella rättigheter i och till denna information och detta material till ELECTROLUX. Det innebär att det står ELECTROLUX fritt att använda, återskapa, förevisa, sända, distribuera, ändra, överlåta och bevilja tillstånd till informationen och materialet. Du accepterar också att ELECTROLUX har rätt att fritt att använda idéer, koncept eller know-how som du eller personer som handlar på dina vägnar lämnar till ELECTROLUX. Du garanterar vidare att inte lämna information eller material till ELECTROLUX med nedsättande, hotfullt, obscent eller trakasserande innehåll eller annat innehåll som förbjuds enligt gällande lagstiftning eller som innehåller material som ägs av någon annan. ELECTROLUX förbehåller sig rätten att ensidigt ta bort information som du har tillhandahållit från webbplatsen.

Säkerhet
Det är inte tillåtet att: (a) använda någon utrustning eller programvara som kan störa driften av webbplatsen, (b) vidta åtgärder som skapar en oproportionerligt stor eller orimlig belastning på webbplatsens infrastruktur (såsom att sprida massutskick, s.k. 'spam'), eller (c) störa eller mixtra med webbplatsens programvara eller funktioner, vilket omfattar att sprida material på webbplatsen som är infekterade med virus, trojaner, tidsbomber eller andra element som kan skada eller störa webbplatsens programmeringsstruktur.

Tredje parts webbplatser
ELECTROLUX varken övervakar eller granskar innehållet på webbplatser som tillhör tredje part och ansvarar inte heller för att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller tillförlitlig. ELECTROLUX kan tillhandahålla länkar till webbplatser som tillhör andra enheter. Om du använder dessa webbplatser lämnar du denna webbplats. Alla besök på länkade webbplatser sker på egen risk och du har ansvaret för att vidta åtgärder för att skydda dig mot virus eller andra destruktiva element. ELECTROLUX kan inte hållas ansvarigt för länkade webbplatser, deras innehåll eller de produkter eller tjänster som beskrivs på dessa webbplatser. En länk innebär inte att ELECTROLUX eller denna webbplats sponsrar, rekommenderar, är ansluten till eller förbunden med, eller har laglig rätt att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller andra symboler som visas i eller som man kan få åtkomst till via länken, eller att en länkad webbplats har rätt att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller andra symboler som tillhör ELECTROLUX eller dess intresse- eller dotterbolag.

Externa länkar till webbplatsen
Det är inte tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till ELECTROLUX webbplats utan att först inhämta skriftligt tillstånd från ELECTROLUX, med följande undantag: ELECTROLUX godkänner länkar som: (i) endast består av namnet 'ELECTROLUX' och inte innehåller några varumärken som ägs av ELECTROLUX eller dess licensgivare; (ii) endast leder till startsidan www.electrolux.com och inga andra sidor på webbplatsen;(iii) visar denna sida i ett nytt fullt fungerande webbläsarfönster med navigeringsfunktion och inte inom en 'ram' på den länkande webbplatsen; (iv) varken genom sitt utförande, sin position eller andra aspekter skapar ett falskt intryck av att en enhet eller dess verksamhet eller produkter är förbundna med eller sponsrade av ELECTROLUX, eller som skadar eller försämrar den goodwill som förknippas med namnet och varumärken som ägs av ELECTROLUX eller dess intressebolag. ELECTROLUX förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt dra tillbaka detta medgivande.

Friskrivning från underförstådda garantier
ELECTROLUX försöker i största möjliga utsträckning se till att informationen på denna webbplats är korrekt, men detta kan inte garanteras. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TRYCKFEL. ELECTROLUX GARANTERAR INTE ATT MATERIALET ÄR KORREKT ELLER KOMPLETT ELLER ATT RÅD, ÅSIKTER, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS GENOM WEBBPLATSEN ÄR TILLFÖRLITLIGA. DU BEKRÄFTAR ATT ALL ANVÄNDNING AV DESSA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDEN, MEDDELANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SKER PÅ EGEN RISK. MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. ELECTROLUX LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER MATERIALETS LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, ELLER FÖR ATT ANVÄNDNING AV MATERIALET INTE INKRÄKTAR PÅ NÅGONS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. ELECTROLUX LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER GÄLLANDE DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL ELLER SÄKERHETEN PÅ WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT DU KÄNNER TILL ATT INFORMATION SOM SKICKAS KAN SNAPPAS UPP. ELECTROLUX LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVRARNA SOM GÖR DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIG ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SOM SKICKAS AV ELECTROLUX ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ELECTROLUX FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM FÖRBJUDS I LAG.

Ansvarsbegränsning
ELECTROLUX KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DE SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, AV VAD SLAG DET VARA MÅ (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD PRODUKTION, FÖRLORADE AVTAL, INKOMSTER, DATA, FÖRLORAD INFORMATION ELLER PRODUKTIONSAVSBROTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR ETT SAMBAND MED NYTTJANDET AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT KUNNA NYTTJA WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR ETT SAMBAND MED DETTA AVTAL. DETTA GÄLLER ÄVEN OM ELECTROLUX BLIVIT INFORMERAT OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDAN SKADA SKULLE KUNNA UPPSTÅ. UTÖVER VAD SOM ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR KAN INTE ELECTROLUX UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT OM INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS INNEHÅLLER MISSTAG, BRISTER ELLER FELAKTIGHETER, ELLER OM INFORMATION UTELÄMNATS ELLER PUBLICERATS VID EN OLÄGLIG TIDPUNKT ELLER OM INFORMATIONEN INTE ÄR AUTENTISK.

Skyldighet att begränsa förluster
Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som anges i dessa användarvillkor ska du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med ett anspråk eller en process (oavsett om saken gäller försumlighet, avtalsbrott eller liknande), som du väcker eller inleder mot ELECTROLUX.

Meddelanden
Alla hänvisningar till 'skriftligt', 'meddelanden' och 'underrättelse' och liknande uttryck omfattar elektronisk kommunikation (till exempel e-post) under förutsättning att den part som är beroende av kommunikationen erhåller godtagbara bevis på att meddelandet skickats iväg och mottagits.

Enda gottgörelse
Om ELECTROLUX inte uppfyller sina åtaganden i enlighet med detta Avtal kan ELECTROLUX antingen korrigera detta eller ensidigt säga upp Avtalet genom förhandsmeddelande till dig som publiceras på webbplatsen. I den utsträckning som tillåts i lag utgör denna paragraf användarens enda gottgörelse i samband med att ELECTROLUX inte uppfyller sina åtaganden.

Hela avtalet och genomförbarhet
Detta Avtal utgör hela avtalet mellan ELECTROLUX och dig avseende din användning av webbplatsen. Om du vill framställa några anspråk med anledning av din användning av webbplatsen måste du göra detta inom ett (1) år från det att kravet eller orsaken till dina anspråk uppstår. Om en behörig domstol bedömer att några bestämmelser i detta Avtal, eller delar av detta Avtal, är ogenomförbara ska denna bestämmelse gälla i sådan utsträckning som tillåts så att den inte påverkar Avtalets avsikt och övriga bestämmelser i Avtalet ska vara giltiga och gälla fullt ut.

Tredje parts rättigheter
Med undantag av vad som uttryckligen anges i detta Avtal kan en person som inte är avtalspart inte verkställa något villkor i Avtalet.

Gällande lag
Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av ELECTROLUX från dess kontor i Sverige. ELECTROLUX lämnar inga utfästelser att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att öppna webbplatsen i territorier där webbplatsens innehåll är olagligt. Om du öppnar denna webbplats utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Detta Avtal styrs av svensk lag, utan att svenska lagvalsregler blir tillämpliga. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.